Nowy Newsletter Queris. Zapisz się i dołącz do subskrybentów, żeby rozwijać wiedzę i korzystać ze zniżek dostępnych tylko dla Czytelników.

Nowy Newsletter Queris. Ddołącz do subskrybentów!

Nowy Newsletter Queris.

Wiedza

Strategia eksploatacji na podstawie stanu technicznego (CBM)

Co to jest strategia CBM – Condition-Based Maintenance?

CBM, czyli Condition-Based Maintenance, to strategia eksploatacji maszyn oparta na monitorowaniu i analizie rzeczywistego stanu technicznego urządzeń. W odróżnieniu od tradycyjnych metod czasowych czy ilościowych, strategia eksploatacji maszyn na podstawie stanu technicznego (CBM) zakłada przeprowadzanie konserwacji zasobu, gdy na taką konieczność wskazuje jego aktualny stan techniczny.

Strategia CBM to proaktywne podejście do utrzymania zasobów, oparte na ciągłym monitorowaniu pracy sprzętu lub okresowych badaniach i wykrywaniu odchyleń od norm za pomocą różnych metod diagnostycznych, taki jak na przykład:

Sposób prowadzenia obserwacji i kontroli stanu zasobu może być zależny od jego krytyczności dla procesu, w którym bierze udział, konstrukcji technicznej, kadry pracowniczej, warunków ekonomicznych oraz innych czynników.

Bez względu na rodzaj prowadzonych obserwacji, dane powinny być gromadzone w regularnych odstępach czasu i w sposób umożliwiający ich szybką analizę. Z tego względu strategia CBM praktycznie zawsze realizowana jest przy wykorzystaniu systemów CMMS lub innych narzędzi IT.

Konserwacja na podstawie stanu technicznego jest stosowana w odniesieniu do zasobów o wysokiej i średniej krytyczności.

Podstawowe założenia strategii CBM (Condition-Based Maintenance)

Do podstawowych założeń strategii eksploatacji i utrzymania zasobów na podstawie stanu technicznego należą:

Główne cele konserwacji maszyn na podstawie stanu technicznego (CBM)

Monitorowanie stanu zasobów i wczesne wykrywanie nadchodzących awarii to nie jedyne cele, dla których działy utrzymania ruchu decydują się na wdrożenie strategii CBM.  Do najważniejszych celów konserwacji maszyn na podstawie ich stanu technicznego zaliczamy:

Zalety i wady strategii Condition-Based Maintenance (CBM)

Strategia utrzymania maszyn na podstawie stanu technicznego niesie ze sobą wiele zalet, szczególnie w kontekście realizacji prewencyjnego utrzymania ruchu.

Zalety CBM

Wady CBM

Jak wdrożyć strategię eksploatacji maszn CBM w dziale utrzymania ruchu w 6 krokach?

Aby realizacja strategii CBM przyniosła pożądane efekty należy dokładnie zaplanować jej wdrożenie, a następnie zadbać o konsekwentną realizację przyjętych założeń.

Oto 6 najważniejszych kroków do wdrożenia strategii utrzymywania zasobów na podstawie stanu technicznego.

1

Zdefiniuj cele i zakres strategii CBM

Strategię CBM stosuje się w odniesieniu do zasobów wysoko- i średniokrytycznych. Określ, które maszyny i urządzenia zostaną nią objęte.

Ponadto zdefiniuj najważniejsze cele, dla których decydujesz się na prowadzenie konserwacji krytycznych zasobów według tego podejścia. Pamiętaj, aby cele były ambitne, realne i mierzalne.

Przykład: Zmniejszenie liczby awarii maszyn krytycznych w ciągu roku o co najmniej 25% i poprawa wskaźnika MTBF o conajmniej 50%.

2

Określ kluczowe parametry pozyskiwanych danych

Znając zakres realizacji strategii CBM i wiedząc jakie zasoby zostaną nią objęte, zdefiniuj sposoby ich monitorowania.

Określ jakie parametry dla jakich zasobów będziesz monitorować i w jakich odstępach czasu będą przeprowadzane pomiary.

W strategii CBM najczęściej monitoruje się:

Po wyborze monitorowanych parametrów oraz technik ich pomiaru określ wartości bazowe i progowe, których przekroczenie będzie sygnałem do podjęcia interwencji w postaci przeglądu lub konserwacji.

3

Wybierz narzędzie do analizy danych (CMMS)

Wybierz system do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych pozyskiwanych z czujników i pomiarów. Najlepszym rozwiązaniem będzie system CMMS, dzięki któremu z łatwością przeanalizujesz informacje i zidentyfikujesz symptomy nadchodzących awarii.

W systemie ustaw wartości progowe, wytyczne odnośnie gromadzonych danych oraz skonfiguruj alerty, które będą wysyłane natychmiast po wykryciu nieprawidłowości.

4

Określ sposoby i czasy reakcji

Zdefiniuj reakcje i czynności jakie należy podjąć w zależności od rodzaju i poziomu zaistniałej anomalii.

W zależności od wykrytego odchylenia może to być szczegółowy przegląd, działania naprawcze lub działania prewencyjne (wymiana części, uzupełnienie oleju, konserwacja).

Podczas definiowania reakcji uwzględnij:

UWAGA: Bardzo ważne jest, aby konserwację udało się przeprowadzić w takim czasie, który pozwoli uniknąć przestoju. Zbyt późna reakcja może spowodować, że mimo wykrytej nieprawidłowości awaria i tak nastąpi.

5

Zdefiniuj osoby odpowiedzialne

Poprawna realizacja strategii CBM jest w dużej mierze zależna od pracowników, ich zaangażowania, odpowiedzialności i kompetencji.

W związku z tym musisz określić kto będzie odpowiedzialny za poszczególne czynności i procesy składające się na utrzymywanie maszyn (monitorowanie, przeglądy, naprawdy, podejmowanie reakcji, rozdzielanie zadań, itd.).

Jasne określenie rólobowiązków, i procedur pomoże Ci w dokumentowaniu pracy oraz analizach stanu technicznego zasobów.

6

Analizuj efekty i udoskonalaj strategię

Po wdrożeniu strategii CBM regularnie analizuj osiągane wyniki, śledź zmianę wskaźników w czasie, oceniaj wpływ strategii CBM na koszty, efektywność produkcji oraz weryfikuj stopień realizacji celów.

Na podstawie osiąganych wyników wyciągaj wnioski i wprowadzaj kolejne udoskonalenia, które pozwolą Ci wygenerować jeszcze lepsze rezultaty.

Realizacja tej strategii wymaga nie tylko wykwalifikowanego personelu, lecz również odpowiednich narzędzi, takich jak chociażby systemy CMMS, które pełnią w tym przypadku funkcję zbierania i przetwarzania danych o parku maszynowym oraz przygotowania ich na potrzeby procesów decyzyjnych kierownictwa.

Strategia utrzymania maszyn na podstawie stanu technicznego CBM, chociaż nie jest łatwa do wdrożenia, umożliwia osiągnięcie dłuższych resursów międzyobsługowych i znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia awarii. Korzyści wynikające z poprawy efektywności parku maszynowego oraz obniżenia kosztów utrzymania ruchu, znacznie przewyższają nakłady jakie trzeba ponieść, aby poprawnie ją wdrożyć.

Nasze rozwiązanie wspiera realizację strategii Condition-Based Maintenance.

Wypróbuj Queris CMMS

Poznaj i przetestuj bez żadnych zobowiązań nasz system dla utrzymania ruchu. Zobacz jak wspiera realizację strategii Condition-Based Maintenance.

Nowy newsletter Queris

Dołącz, a dowiesz się jak optymalizować produkcję i otrzymasz zniżki dostępne wyłącznie dla subskrybentów.

Co otrzymasz?

Zapisz się i korzystaj! Bezpłatnie. Bez zobowiązań.

Newsletter wysyłamy tylko na adresy w domenach firmowych.