Wskaźnik OEE

OEE – Overall Equipment Effectiveness

Wskaźnik OEE, czyli wskaźnik Całkowitej Efektywności Wyposażenia, jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, wskaźnikiem informującym o wydajności procesów produkcyjnych. Mierzy on efektywność wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych na podstawie iloczynu trzech składowych:

  • Dostępności (stosunek rzeczywistego czasu pracy do całkowitego możliwego do wykorzystania czasu)
  • Wydajności (stosunek czasu dostępnego do rzeczywistego czasu pracy)
  • Jakości (stosunek liczby dobrych produktów do wszystkich wyprodukowanych, łącznie z wadliwymi)

Iloczyn tych trzech parametrów jest wartością wyliczanego wskaźnika OEE.

Chcesz mierzyć OEE swojej produkcji?
System Queris MES zrobi to za Ciebie i pomoże Ci zmaksymalizować wydajność Twoich maszyn.
Poznaj Queris MES

Cele wyliczania wskaźnika OEE

Wskaźnik OEE może być wyliczany tak dla poszczególnej maszyny/urządzenia, jak i dla całej linii produkcyjnej, czy nawet zakładu. Może być także określany w stosunku do danego zlecenia produkcyjnego, realizowanego na różnych maszynach i liniach.

Wyliczanie wartości OEE służy przede wszystkim:

  • optymalizacji pracy poszczególnych maszyn,
  • wykrywaniu niskoefektywnych maszyn i poprawie ich wydajności,
  • ocenie ogólnej wydajności parku maszynowego i planowanie na jej podstawie wielkości produkcji,
  • planowaniu rozwoju lub wymiany posiadanych zasobów,
  • oraz innym kluczowym analizom związanym z zarządzaniem wydajnością zakładu.

Współczynnik OEE jest wykorzystywany zarówno w działach zarządzania produkcją, jej planowania, jak i w służbach utrzymania ruchu, odpowiedzialnych za zapewnienie wysokiej dostępności maszyn i urządzeń.

Ile powinien wynosić wskaźnik OEE?

Według oee.com światowi producenci osiągają wartość OEE na poziomie 85% (wypadkowa 90% dostępności, 95% dostępności i 99% jakości), natomiast przeciętnie w normalnie funkcjonujących fabrykach wskaźnik przybiera wartość w okolicach 60%.

Efektywność wykorzystania wyposażenia produkcyjnego (a co za tym idzie, wartość OEE) można poprawić wykorzystując rozwiązania usprawniające procesy, z zakresu automatyki oraz informatyki przemysłowej, takie jak systemy CMMS, czy systemy MES.

Popraw OEE swojej produkcji

Mierz i optymalizuj wydajność parku maszynowego z systemem Qureis MES. Kliknij poniżej, dowiedz się jak działa MES i zobacz go w praktyce.

Dowiedz się więcej
Powrót do bazy wiedzy